Short White Bud Vase


4.25" x 4.25" x 3.75"

$ 15.00